Lịch Sự Kiện Kinh Tế

Danh sách các công bố kinh tế quan trọng

Ngày Giờ Tiền Tệ Tác Động Sự Kiện Chi Tiết Trước Dự Báo Thực tế
Dec 11, 2018 01:50 JPY

M2 Money Stock y/y

2.7% 2.6%
Chỉ Số
Lịch Sử
Trước Dự Báo Thực tế
Nov 09, 2018 2.8% 2.8% 2.7%
Oct 12, 2018 2.9% 2.9% 2.8%
Sep 11, 2018 2.9% 3.0% 2.9%
Aug 09, 2018 3.1% 3.1% 3.0%
Jul 10, 2018 3.2% 3.2% 3.2%
Jun 11, 2018 3.2% 3.3% 3.2%
May 11, 2018 3.1% 3.2% 3.3%
Apr 12, 2018 3.2% 3.2% 3.2%
Mar 09, 2018 3.4% 3.3% 3.3%
Feb 09, 2018 3.6% 3.6% 3.4%
Dec 11, 2018 01:50 JPY

BSI Manufacturing Index

6.5
Chỉ Số
Lịch Sử
Trước Dự Báo Thực tế
Sep 12, 2018 -3.2 8.0 6.5
Jun 12, 2018 2.9 3.2 -3.2
Mar 12, 2018 9.7 10.3 2.9
Dec 11, 2017 9.4 10.1 9.7
Sep 13, 2017 -2.9 4.8 9.4
Jun 13, 2017 1.1 1.5 -2.9
Dec 11, 2018 02:30 AUD

HPI q/q

-0.7% -1.5% -1.5%
Chỉ Số
Lịch Sử
Trước Dự Báo Thực tế
Sep 18, 2018 -0.7% -0.7% -0.7%
Jun 19, 2018 1.0% -0.9% -0.7%
Mar 20, 2018 -0.2% 0.1% 1.0%
Dec 12, 2017 1.9% 0.6% -0.2%
Sep 19, 2017 2.2% 1.2% 1.9%
Jun 20, 2017 4.1% 2.2% 2.2%
Mar 21, 2017 1.5% 2.4% 4.1%
Dec 11, 2018 02:30 AUD

NAB Business Confidence

5 3
Chỉ Số
Lịch Sử
Trước Dự Báo Thực tế
Nov 13, 2018 6 4
Oct 09, 2018 5 6
Sep 11, 2018 7 4
Aug 14, 2018 6 7
Jul 10, 2018 7 6
Jun 12, 2018 11 6
May 07, 2018 8 10
Apr 10, 2018 9 7
Mar 13, 2018 11 9
Dec 11, 2018 05:35 JPY

30-y Bond Auction

0.87|4.0 0.79|3.8
Chỉ Số
Lịch Sử
Trước Dự Báo Thực tế
Dec 13, 2018 3.42|2.1
Dec 06, 2018 1.83|1.8 1.91|2.4
Nov 13, 2018 0.90|3.9 0.87|4.0
Nov 07, 2018 3.34|2.4 3.42|2.1
Oct 11, 2018 3.09|2.3 3.34|2.4
Oct 11, 2018 0.84|4.2 0.90|3.9
Sep 13, 2018 3.09|2.3 3.09|2.3
Dec 11, 2018 07:58 JPY

Prelim Machine Tool Orders y/y

-0.7% -16.8%
Chỉ Số
Lịch Sử
Trước Dự Báo Thực tế
Nov 12, 2018 2.9% -1.1%
Oct 10, 2018 5.1% 2.8%
Sep 11, 2018 13.1% 5.3%
Aug 09, 2018 11.4% 13.0%
Jul 10, 2018 14.9% 11.4%
Jun 11, 2018 22.0% 14.9%
May 14, 2018 28.1% 22.0%
Apr 10, 2018 39.5% 28.1%
Mar 12, 2018 48.8% 39.5%
Feb 13, 2018 48.3% 48.8%
Dec 11, 2018 08:30 EUR

French Final Private Payrolls q/q

0.2% 0.2% 0.1%
Chỉ Số
Lịch Sử
Trước Dự Báo Thực tế
Sep 11, 2018 0.2% 0.2% 0.1%
Jun 12, 2018 0.3% 0.3% 0.2%
Mar 13, 2018 0.3% 0.3% 0.4%
Dec 12, 2017 0.2% 0.2% 0.3%
Sep 12, 2017 0.5% 0.5% 0.4%
Dec 11, 2018 11:01 CNY

M2 Money Supply y/y

8.0% 8.0% 8.0%
Chỉ Số
Lịch Sử
Trước Dự Báo Thực tế
Nov 13, 2018 8.3% 8.3% 8.0%
Oct 17, 2018 8.2% 8.2% 8.3%
Sep 12, 2018 8.5% 8.6% 8.2%
Aug 13, 2018 8.0% 8.2% 8.5%
Jul 13, 2018 8.3% 8.4% 8.0%
Jun 12, 2018 8.3% 8.5% 8.3%
May 11, 2018 8.2% 8.5% 8.3%
Apr 13, 2018 8.8% 8.9% 8.2%
Mar 09, 2018 8.6% 8.8% 8.8%
Feb 12, 2018 8.2% 8.2% 8.6%
Dec 11, 2018 11:01 CNY

New Loans

697B 1200B 1250B
Chỉ Số
Lịch Sử
Trước Dự Báo Thực tế
Nov 13, 2018 1380B 915B 697B
Oct 17, 2018 1280B 1355B 1380B
Sep 12, 2018 1450B 1350B 1280B
Aug 13, 2018 1840B 1210B 1450B
Jul 13, 2018 1150B 1570B 1840B
Jun 12, 2018 1180B 1200B 1150B
May 11, 2018 1120B 1100B 1180B
Apr 13, 2018 839B 1326B 1120B
Mar 09, 2018 2900B 900B 839B
Feb 12, 2018 584B 2050B 2900B
Dec 11, 2018 11:30 GBP

Unemployment Rate

4.1% 4.1% 4.1%
Chỉ Số
Lịch Sử
Trước Dự Báo Thực tế
Dec 14, 2018 4.9%
Dec 11, 2018 11:30 GBP

Claimant Count Change

23.2K 13.2K 21.9K
Chỉ Số
Lịch Sử
Trước Dự Báo Thực tế
Nov 13, 2018 23.2K 4.3K 20.2K
Oct 16, 2018 14.2K 4.5K 18.5K
Sep 11, 2018 10.2K 6.9K 8.7K
Aug 14, 2018 9.0K 2.3K 6.2K
Jul 17, 2018 -3.0K 2.3K 7.8K
Jun 12, 2018 28.2K 11.3K -7.7K
May 15, 2018 15.7K 13.3K 31.2K
Apr 17, 2018 15.1K 13.3K 11.6K
Mar 21, 2018 -1.6K -3.1K 9.2K
Dec 11, 2018 11:30 GBP

Average Earnings Index 3m/y

3.1% 3.0% 3.3%
Chỉ Số
Lịch Sử
Trước Dự Báo Thực tế
Nov 13, 2018 2.8% 3.0% 3.0%
Oct 16, 2018 2.6% 2.6% 2.7%
Sep 11, 2018 2.4% 2.4% 2.6%
Aug 14, 2018 2.5% 2.5% 2.4%
Jul 17, 2018 2.6% 2.5% 2.5%
Jun 12, 2018 2.6% 2.5% 2.5%
May 15, 2018 2.8% 2.7% 2.6%
Apr 17, 2018 2.8% 3.0% 2.8%
Mar 21, 2018 2.7% 2.6% 2.8%
Dec 11, 2018 12:00 EUR

ZEW Economic Sentiment

-22.0 -23.2 -21.0
Chỉ Số
Lịch Sử
Trước Dự Báo Thực tế
Nov 13, 2018 -19.4 -17.3 -22.0
Oct 16, 2018 -7.2 -9.2 -19.4
Sep 11, 2018 -11.1 -10.9 -7.2
Aug 14, 2018 -18.7 -16.4 -11.1
Jul 10, 2018 -12.6 -13.2 -18.7
Jun 12, 2018 2.4 0.1 -12.6
May 15, 2018 1.9 2.0 2.4
Apr 17, 2018 13.4 7.3 1.9
Mar 20, 2018 29.3 28.1 13.4
Dec 11, 2018 12:00 EUR

German ZEW Economic Sentiment

-24.1 -25.0 -17.5
Chỉ Số
Lịch Sử
Trước Dự Báo Thực tế
Nov 13, 2018 -24.7 -24.2 -24.1
Oct 16, 2018 -10.6 -12.3 -24.7
Sep 11, 2018 -13.7 -13.5 -10.6
Aug 14, 2018 -24.7 -20.1 -13.7
Jul 10, 2018 -16.1 -17.9 -24.7
Jun 12, 2018 -8.2 -14.6 -16.1
May 15, 2018 -8.2 -8.0 -8.2
Apr 17, 2018 5.1 -0.8 -8.2
Dec 11, 2018 12:45 USD

NFIB Small Business Index

107.4 107.3 104.8
Chỉ Số
Lịch Sử
Trước Dự Báo Thực tế
Nov 13, 2018 107.9 108.0 107.4
Oct 09, 2018 108.8 108.9 107.9
Sep 11, 2018 107.9 108.1 108.8
Aug 14, 2018 107.2 106.9 107.9
Jul 10, 2018 107.8 105.6 107.2
Jun 12, 2018 104.8 105.2 107.8
May 08, 2018 104.7 105.2 104.8
Apr 10, 2018 107.6 107.0 104.7
Dec 11, 2018 15:30 USD

Core PPI m/m

0.5% 0.1% 0.3%
Chỉ Số
Lịch Sử
Trước Dự Báo Thực tế
Nov 09, 2018 0.2% 0.2% 0.5%
Oct 10, 2018 -0.1% 0.2% 0.2%
Sep 12, 2018 0.1% 0.2% -0.1%
Aug 09, 2018 0.3% 0.2% 0.1%
Jul 11, 2018 0.3% 0.2% 0.3%
Jun 13, 2018 0.2% 0.2% 0.3%
May 09, 2018 0.3% 0.2% 0.2%
Apr 10, 2018 0.2% 0.2% 0.3%
Mar 14, 2018 0.4% 0.2% 0.2%
Dec 11, 2018 15:30 GBP

Parliament Brexit Vote

Chỉ Số
Dec 11, 2018 15:30 USD

PPI m/m

0.6% 0.0% 0.1%
Chỉ Số
Lịch Sử
Trước Dự Báo Thực tế
Dec 13, 2018 0.2% 0.0%
Dec 04, 2018 0.6% 0.5% 0.8%
Nov 13, 2018 -0.2% 0.1% 0.2%
Nov 09, 2018 0.2% 0.2% 0.6%
Nov 06, 2018 0.4% 0.4% 0.5%
Oct 15, 2018 0.0% 0.1% -0.2%

Bộ lọc

Tiền Tệ

Tác Động Dự Kiến

Gọi lại cho tôi

Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với bạn

Chỉnh sưa số điện thoại di dộng

Yêu cầu của bạn đã được nhận

Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với bạn

Lỗi hệ thống. Hãy thử lại sau

Sách Forex cho người mới

Những điều quan trọng nhất khi bắt đầu giao dịch
Nhập email của bạn và chúng tôi sẽ gửi lại bạn quyển sách hướng dẫn Forex miễn phí

Cảm ơn bạn!

Chúng tôi vừa gửi một thư kèm đường link đặc biệt đến email của bạn.
Hãy nhấn vào link này để xác nhận địa chỉ và nhận quyển hướng dẫn Forex cho người mới miễn phí.

Bạn đang sử dụng một phiên bản trình duyệt cũ hơn.

Hãy cập nhật lên phiên bản mới nhất hoặc thử một trình duyệt khác để có trải nghiệm giao dịch an toàn, thoải mái và hiệu quả hơn.

Safari Chrome Firefox Opera