Lịch Sự Kiện Kinh Tế

Danh sách các công bố kinh tế quan trọng

Ngày Giờ Tiền Tệ Tác Động Sự Kiện Chi Tiết Trước Dự Báo Thực tế
Aug 15, 2018 03:00 EUR

Italian Bank Holiday

Chỉ Số
Aug 15, 2018 03:00 EUR

French Bank Holiday

Chỉ Số
Aug 15, 2018 03:30 AUD

Westpac Consumer Sentiment

3.9% -2.3%
Chỉ Số
Lịch Sử
Trước Dự Báo Thực tế
Jul 11, 2018 0.3% -2.3%
Jun 20, 2018 111.2 -2.3%
Jun 13, 2018 -0.6% -2.3%
May 16, 2018 -0.6% -2.3%
Apr 11, 2018 0.2% -2.3%
Mar 19, 2018 107.4 -2.3%
Mar 14, 2018 -2.3% -2.3%
Aug 15, 2018 04:30 AUD

Wage Price Index q/q

0.5% 0.6% 0.6%
Chỉ Số
Lịch Sử
Trước Dự Báo Thực tế
May 16, 2018 0.5% 0.6% 0.6%
Feb 21, 2018 0.5% 0.6% 0.6%
Nov 15, 2017 0.5% 0.6% 0.6%
Aug 16, 2017 0.6% 0.6% 0.6%
May 17, 2017 0.4% 0.6% 0.6%
Aug 15, 2018 11:30 GBP

HPI y/y

3.5% 2.7% 3.0%
Chỉ Số
Lịch Sử
Trước Dự Báo Thực tế
Jul 18, 2018 3.5% 2.7% 3.0%
Jun 13, 2018 4.2% 2.7% 3.0%
May 23, 2018 4.2% 2.7% 3.0%
Apr 18, 2018 4.7% 2.7% 3.0%
Mar 20, 2018 5.0% 2.7% 3.0%
Feb 13, 2018 5.0% 2.7% 3.0%
Jan 16, 2018 5.4% 2.7% 3.0%
Dec 12, 2017 4.8% 2.7% 3.0%
Nov 14, 2017 4.8% 2.7% 3.0%
Aug 15, 2018 11:30 GBP

CPI y/y

2.4% 2.5% 2.5%
Chỉ Số
Lịch Sử
Trước Dự Báo Thực tế
Aug 09, 2018 1.9% 2.5% 2.5%
Jul 18, 2018 2.4% 2.5% 2.5%
Jul 10, 2018 1.8% 2.5% 2.5%
Jun 13, 2018 2.4% 2.5% 2.5%
Jun 09, 2018 1.8% 2.5% 2.5%
May 23, 2018 2.5% 2.5% 2.5%
May 10, 2018 2.1% 2.5% 2.5%
Apr 18, 2018 2.7% 2.5% 2.5%
Aug 15, 2018 11:30 GBP

Core CPI y/y

1.9% 1.9% 1.9%
Chỉ Số
Lịch Sử
Trước Dự Báo Thực tế
Jul 18, 2018 2.1% 1.9% 1.9%
Jun 13, 2018 2.1% 1.9% 1.9%
May 23, 2018 2.3% 1.9% 1.9%
Apr 18, 2018 2.4% 1.9% 1.9%
Mar 20, 2018 2.7% 1.9% 1.9%
Feb 13, 2018 2.5% 1.9% 1.9%
Jan 16, 2018 2.7% 1.9% 1.9%
Dec 12, 2017 2.7% 1.9% 1.9%
Nov 14, 2017 2.7% 1.9% 1.9%
Aug 15, 2018 11:30 GBP

PPI Input m/m

0.3% 0.1% 0.5%
Chỉ Số
Lịch Sử
Trước Dự Báo Thực tế
Jul 18, 2018 3.3% 0.1% 0.5%
Jun 13, 2018 0.6% 0.1% 0.5%
May 23, 2018 0.1% 0.1% 0.5%
Apr 18, 2018 -0.4% 0.1% 0.5%
Mar 20, 2018 0.4% 0.1% 0.5%
Feb 13, 2018 0.6% 0.1% 0.5%
Jan 16, 2018 1.6% 0.1% 0.5%
Dec 12, 2017 1.0% 0.1% 0.5%
Nov 14, 2017 0.2% 0.1% 0.5%
Aug 15, 2018 11:30 GBP

PPI Output m/m

0.3% 0.1% 0.0%
Chỉ Số
Lịch Sử
Trước Dự Báo Thực tế
Jul 18, 2018 0.5% 0.1% 0.0%
Jun 13, 2018 0.4% 0.1% 0.0%
May 23, 2018 0.3% 0.1% 0.0%
Apr 18, 2018 0.0% 0.1% 0.0%
Mar 20, 2018 0.1% 0.1% 0.0%
Feb 13, 2018 0.4% 0.1% 0.0%
Jan 16, 2018 0.4% 0.1% 0.0%
Dec 12, 2017 0.2% 0.1% 0.0%
Nov 14, 2017 0.2% 0.1% 0.0%
Aug 15, 2018 11:30 GBP

RPI y/y

3.4% 3.4% 3.2%
Chỉ Số
Lịch Sử
Trước Dự Báo Thực tế
Jul 18, 2018 3.3% 3.4% 3.2%
Jun 13, 2018 3.4% 3.4% 3.2%
May 23, 2018 3.3% 3.4% 3.2%
Apr 18, 2018 3.6% 3.4% 3.2%
Mar 20, 2018 4.0% 3.4% 3.2%
Feb 13, 2018 4.1% 3.4% 3.2%
Jan 16, 2018 3.9% 3.4% 3.2%
Dec 12, 2017 4.0% 3.4% 3.2%
Nov 14, 2017 3.9% 3.4% 3.2%
Aug 15, 2018 12:32 EUR

German 30-y Bond Auction

1.02|1.7 0.94|1.6
Chỉ Số
Lịch Sử
Trước Dự Báo Thực tế
Jul 18, 2018 1.06|1.2 0.94|1.6
Jun 20, 2018 1.26|1.1 0.94|1.6
May 09, 2018 1.12|1.0 0.94|1.6
Apr 11, 2018 1.27|1.1 0.94|1.6
Mar 14, 2018 1.33|1.5 0.94|1.6
Feb 14, 2018 1.28|1.4 0.94|1.6
Jan 17, 2018 1.20|1.7 0.94|1.6
Nov 22, 2017 1.22|1.7 0.94|1.6
Aug 15, 2018 15:30 USD

Prelim Unit Labor Costs q/q

2.9% -0.1% -0.9%
Chỉ Số
Lịch Sử
Trước Dự Báo Thực tế
May 03, 2018 2.5% -0.1% -0.9%
Feb 01, 2018 -0.2% -0.1% -0.9%
Nov 02, 2017 0.2% -0.1% -0.9%
Aug 09, 2017 2.2% -0.1% -0.9%
May 04, 2017 1.7% -0.1% -0.9%
Aug 15, 2018 15:30 USD

Prelim Nonfarm Productivity q/q

0.4% 2.4% 2.9%
Chỉ Số
Lịch Sử
Trước Dự Báo Thực tế
May 03, 2018 0.0% 2.4% 2.9%
Feb 01, 2018 2.7% 2.4% 2.9%
Nov 02, 2017 1.5% 2.4% 2.9%
Aug 09, 2017 0.0% 2.4% 2.9%
May 04, 2017 1.3% 2.4% 2.9%
Aug 15, 2018 15:30 USD

Core Retail Sales m/m

0.2% 0.3% 0.6%
Chỉ Số
Lịch Sử
Trước Dự Báo Thực tế
Aug 22, 2018 1.4% 0.3% 0.6%
Jul 20, 2018 0.2% 0.3% 0.6%
Jul 16, 2018 1.4% 0.3% 0.6%
Jun 22, 2018 -0.2% 0.3% 0.6%
Jun 14, 2018 0.4% 0.3% 0.6%
May 18, 2018 0.0% 0.3% 0.6%
May 15, 2018 0.4% 0.3% 0.6%
Apr 20, 2018 1.0% 0.3% 0.6%
Aug 15, 2018 15:30 USD

Empire State Manufacturing Index

22.6 20.1 25.6
Chỉ Số
Lịch Sử
Trước Dự Báo Thực tế
Jul 16, 2018 25.0 20.1 25.6
Jun 15, 2018 20.1 20.1 25.6
May 15, 2018 15.8 20.1 25.6
Apr 16, 2018 22.5 20.1 25.6
Mar 15, 2018 13.1 20.1 25.6
Feb 15, 2018 17.7 20.1 25.6
Jan 16, 2018 18.0 20.1 25.6
Dec 15, 2017 19.4 20.1 25.6
Nov 15, 2017 30.2 20.1 25.6
Aug 15, 2018 15:30 USD

Retail Sales m/m

0.2% 0.1% 0.5%
Chỉ Số
Lịch Sử
Trước Dự Báo Thực tế
Aug 22, 2018 2.0% 0.1% 0.5%
Aug 16, 2018 -0.5% 0.1% 0.5%
Aug 03, 2018 0.3% 0.1% 0.5%
Aug 15, 2018 16:15 USD

Industrial Production m/m

1.0% 0.3% 0.1%
Chỉ Số
Lịch Sử
Trước Dự Báo Thực tế
Aug 14, 2018 1.4% 0.3% 0.1%
Aug 10, 2018 -0.2% 0.3% 0.1%
Jul 17, 2018 -0.5% 0.3% 0.1%
Jul 12, 2018 -0.8% 0.3% 0.1%
Jul 10, 2018 -1.0% 0.3% 0.1%
Jun 15, 2018 0.9% 0.3% 0.1%
Jun 13, 2018 0.6% 0.3% 0.1%
Aug 15, 2018 16:15 USD

Capacity Utilization Rate

78.1% 78.2% 78.1%
Chỉ Số
Lịch Sử
Trước Dự Báo Thực tế
Jul 17, 2018 77.7% 78.2% 78.1%
Jun 15, 2018 78.1% 78.2% 78.1%
Jun 08, 2018 85.6% 78.2% 78.1%
May 16, 2018 77.6% 78.2% 78.1%
Apr 17, 2018 78.1% 78.2% 78.1%
Mar 16, 2018 77.4% 78.2% 78.1%
Mar 09, 2018 85.1% 78.2% 78.1%
Feb 15, 2018 77.7% 78.2% 78.1%
Aug 15, 2018 17:00 USD

NAHB Housing Market Index

68 67 67
Chỉ Số
Lịch Sử
Trước Dự Báo Thực tế
Jul 17, 2018 68 67 67
Jun 18, 2018 70 67 67
May 15, 2018 68 67 67
Apr 16, 2018 70 67 67
Mar 15, 2018 71 67 67
Feb 15, 2018 72 67 67
Jan 17, 2018 74 67 67
Dec 18, 2017 69 67 67
Nov 16, 2017 68 67 67
Aug 15, 2018 17:00 USD

Business Inventories m/m

0.3% 0.2% 0.1%
Chỉ Số
Lịch Sử
Trước Dự Báo Thực tế
Jul 16, 2018 0.3% 0.2% 0.1%
Jun 14, 2018 -0.1% 0.2% 0.1%
May 15, 2018 0.6% 0.2% 0.1%
Apr 16, 2018 0.6% 0.2% 0.1%
Mar 14, 2018 0.6% 0.2% 0.1%
Feb 14, 2018 0.4% 0.2% 0.1%
Jan 12, 2018 0.0% 0.2% 0.1%
Dec 14, 2017 0.0% 0.2% 0.1%
Nov 15, 2017 0.6% 0.2% 0.1%

Bộ lọc

Tiền Tệ

Tác Động Dự Kiến

Gọi lại cho tôi

Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với bạn

Chỉnh sưa số điện thoại di dộng

Yêu cầu của bạn đã được nhận

Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với bạn

Lỗi hệ thống. Hãy thử lại sau

Sách Forex cho người mới

Những điều quan trọng nhất khi bắt đầu giao dịch
Nhập email của bạn và chúng tôi sẽ gửi lại bạn quyển sách hướng dẫn Forex miễn phí

Cảm ơn bạn!

Chúng tôi vừa gửi một thư kèm đường link đặc biệt đến email của bạn.
Hãy nhấn vào link này để xác nhận địa chỉ và nhận quyển hướng dẫn Forex cho người mới miễn phí.

Bạn đang sử dụng một phiên bản trình duyệt cũ hơn.

Hãy cập nhật lên phiên bản mới nhất hoặc thử một trình duyệt khác để có trải nghiệm giao dịch an toàn, thoải mái và hiệu quả hơn.

Safari Chrome Firefox Opera