Lịch Sự Kiện Kinh Tế

Danh sách các công bố kinh tế quan trọng

Ngày Giờ Tiền Tệ Tác Động Sự Kiện Chi Tiết Trước Dự Báo Thực tế
Apr 26, 2019 01:45 NZD

Trade Balance

-68M 131M 922M
Chỉ Số
Lịch Sử
Trước Dự Báo Thực tế
Mar 25, 2019 -948M -200M 12M
Feb 26, 2019 12M -300M -914M
Jan 28, 2019 -955M 225M 264M
Dec 19, 2018 -1317M -880M -861M
Nov 26, 2018 -1596M -850M -1295M
Oct 25, 2018 -1470M -1365M -1560M
Sep 26, 2018 -196M -930M -1484M
Aug 24, 2018 -288M -400M -143M
Jul 25, 2018 208M 200M -113M
Apr 26, 2019 02:30 JPY

Tokyo Core CPI y/y

1.1% 1.1%
Chỉ Số
Lịch Sử
Trước Dự Báo Thực tế
Mar 29, 2019 1.1% 1.1% 1.1%
Mar 01, 2019 1.1% 1.0% 1.1%
Jan 25, 2019 0.9% 0.9% 1.1%
Dec 28, 2018 1.0% 0.9% 0.9%
Nov 30, 2018 1.0% 1.1% 1.0%
Oct 26, 2018 1.0% 1.0% 1.0%
Sep 28, 2018 0.9% 0.9% 1.0%
Aug 31, 2018 0.8% 0.8% 0.9%
Jul 27, 2018 0.7% 0.7% 0.8%
Apr 26, 2019 02:30 JPY

Unemployment Rate

2.3% 2.4%
Chỉ Số
Lịch Sử
Trước Dự Báo Thực tế
Mar 29, 2019 2.5% 2.5% 2.3%
Mar 01, 2019 2.4% 2.4% 2.5%
Feb 01, 2019 2.5% 2.5% 2.4%
Dec 28, 2018 2.4% 2.4% 2.5%
Nov 30, 2018 2.3% 2.3% 2.4%
Oct 30, 2018 2.4% 2.4% 2.3%
Sep 28, 2018 2.5% 2.5% 2.4%
Aug 31, 2018 2.4% 2.4% 2.5%
Jul 31, 2018 2.2% 2.3% 2.4%
Apr 26, 2019 02:50 JPY

Prelim Industrial Production m/m

0.7% 0.1%
Chỉ Số
Lịch Sử
Trước Dự Báo Thực tế
Mar 29, 2019 -3.4% 1.4% 1.4%
Feb 28, 2019 -0.1% -2.5% -3.7%
Jan 31, 2019 -1.0% -0.5% -0.1%
Dec 28, 2018 2.9% -1.7% -1.1%
Nov 30, 2018 -0.4% 1.3% 2.9%
Oct 31, 2018 0.2% -0.3% -1.1%
Sep 28, 2018 -0.2% 1.5% 0.7%
Aug 31, 2018 -1.8% 0.3% -0.1%
Jul 31, 2018 -0.2% -0.3% -2.1%
Apr 26, 2019 02:50 JPY

Retail Sales y/y

0.6% 0.8%
Chỉ Số
Lịch Sử
Trước Dự Báo Thực tế
Mar 29, 2019 0.6% 0.9% 0.4%
Feb 28, 2019 1.3% 1.4% 0.6%
Jan 30, 2019 1.4% 0.9% 1.3%
Dec 28, 2018 3.6% 2.1% 1.4%
Nov 29, 2018 2.2% 2.7% 3.5%
Oct 29, 2018 2.7% 2.1% 2.1%
Sep 28, 2018 1.5% 2.2% 2.7%
Aug 30, 2018 1.7% 1.3% 1.5%
Jul 30, 2018 0.6% 1.7% 1.8%
Apr 26, 2019 04:30 AUD

PPI q/q

0.5% 0.4%
Chỉ Số
Lịch Sử
Trước Dự Báo Thực tế
Feb 01, 2019 0.8% 0.6% 0.5%
Nov 02, 2018 0.3% 0.2% 0.8%
Jul 27, 2018 0.5% 0.5% 0.3%
Apr 27, 2018 0.6% 0.4% 0.5%
Feb 02, 2018 0.2% 0.4% 0.6%
Oct 27, 2017 0.5% 0.4% 0.2%
Jul 28, 2017 0.5% 0.6% 0.5%
Apr 28, 2017 0.5% 0.3% 0.5%
Apr 26, 2019 04:30 AUD

Import Prices q/q

0.5% 0.4%
Chỉ Số
Lịch Sử
Trước Dự Báo Thực tế
Jan 31, 2019 1.9% 0.3% 0.5%
Nov 01, 2018 3.2% 1.1% 1.9%
Jul 26, 2018 2.0% 1.9% 3.2%
Apr 26, 2018 2.0% 1.3% 2.1%
Feb 01, 2018 -1.6% 1.5% 2.0%
Oct 26, 2017 -0.1% -1.5% -1.6%
Jul 27, 2017 1.2% 0.7% -0.1%
Apr 27, 2017 0.2% -0.4% 1.2%
Apr 26, 2019 08:00 JPY

Housing Starts y/y

4.2% 5.6%
Chỉ Số
Lịch Sử
Trước Dự Báo Thực tế
Mar 29, 2019 1.1% -0.1% 4.2%
Feb 28, 2019 2.1% 10.4% 1.1%
Jan 31, 2019 -0.6% 2.1% 2.1%
Dec 27, 2018 0.3% -0.2% -0.6%
Nov 30, 2018 -1.5% 0.4% 0.3%
Oct 31, 2018 1.6% -0.7% -1.5%
Sep 28, 2018 -0.7% 0.4% 1.6%
Aug 31, 2018 -7.1% -3.9% -0.7%
Apr 26, 2019 11:00 CHF

SNB Chairman Jordan Speaks

Chỉ Số
Apr 26, 2019 11:30 GBP

High Street Lending

35.3K 38.7K
Chỉ Số
Lịch Sử
Trước Dự Báo Thực tế
Mar 26, 2019 39.6K 39.4K 35.3K
Feb 26, 2019 39.4K 38.5K 40.6K
Jan 25, 2019 39.2K 38.9K 38.8K
Dec 28, 2018 39.6K 38.9K 39.4K
Nov 26, 2018 38.7K 38.9K 39.7K
Oct 24, 2018 39.2K 39.0K 38.5K
Sep 26, 2018 39.6K 39.7K 39.4K
Aug 24, 2018 40.3K 40.6K 39.6K
Jul 25, 2018 39.5K 39.1K 40.5K
Apr 26, 2019 13:00 GBP

CBI Industrial Order Expectations

1 3
Chỉ Số
Lịch Sử
Trước Dự Báo Thực tế
Mar 20, 2019 6 3 1
Feb 20, 2019 -1 -5 6
Jan 23, 2019 8 5 -1
Dec 19, 2018 10 6 8
Nov 20, 2018 -6 -6 10
Oct 23, 2018 -1 -1 -6
Sep 24, 2018 7 5 -1
Aug 21, 2018 11 10 7
Jul 24, 2018 13 8 11
Apr 26, 2019 15:30 USD

Goods Trade Balance

Chỉ Số
Lịch Sử
Trước Dự Báo Thực tế
Feb 27, 2019 -70.5B -74.1B -79.5B
Feb 06, 2019 -77.0B -75.5B
Nov 28, 2018 -76.3B -76.7B -77.2B
Oct 25, 2018 -75.5B -74.9B -76.0B
Sep 27, 2018 -72.0B -70.6B -75.8B
Aug 28, 2018 -67.9B -68.6B -72.2B
Jul 26, 2018 -64.8B -67.0B -68.3B
Jun 27, 2018 -67.3B -68.9B -64.8B
Apr 26, 2019 15:30 USD

Prelim Wholesale Inventories m/m

Chỉ Số
Lịch Sử
Trước Dự Báo Thực tế
Feb 27, 2019 1.1% 0.4% 1.1%
Feb 06, 2019 0.8% 0.6%
Nov 28, 2018 0.4% 0.5% 0.7%
Oct 25, 2018 1.0% 0.5% 0.3%
Sep 27, 2018 0.6% 0.3% 0.8%
Aug 28, 2018 0.1% 0.1% 0.7%
Jul 26, 2018 0.6% 0.5% 0.0%
Jun 27, 2018 0.1% 0.2% 0.5%
Apr 26, 2019 15:30 USD

Advance GDP Price Index q/q

1.8% 1.3%
Chỉ Số
Lịch Sử
Trước Dự Báo Thực tế
Feb 28, 2019 1.8% 1.7% 1.8%
Oct 26, 2018 3.0% 2.1% 1.7%
Jul 27, 2018 2.2% 2.3% 3.0%
Apr 27, 2018 2.3% 2.2% 2.0%
Jan 26, 2018 2.1% 2.3% 2.4%
Oct 27, 2017 1.0% 1.7% 2.2%
Jul 28, 2017 1.9% 1.3% 1.0%
Apr 28, 2017 2.1% 2.0% 2.3%
Apr 26, 2019 15:30 USD

Advance GDP q/q

2.2% 2.2%
Chỉ Số
Lịch Sử
Trước Dự Báo Thực tế
Feb 28, 2019 3.4% 2.2% 2.6%
Oct 26, 2018 4.2% 3.3% 3.5%
Jul 27, 2018 2.0% 4.2% 4.1%
Apr 27, 2018 2.9% 2.0% 2.3%
Jan 26, 2018 3.2% 3.0% 2.6%
Oct 27, 2017 3.1% 2.6% 3.0%
Jul 28, 2017 1.4% 2.5% 2.6%
Apr 28, 2017 2.1% 1.3% 0.7%
Apr 26, 2019 17:00 USD

Revised UoM Inflation Expectations

2.4%
Chỉ Số
Lịch Sử
Trước Dự Báo Thực tế
Mar 29, 2019 2.4% 2.5%
Mar 01, 2019 2.5% 2.6%
Feb 01, 2019 2.7% 2.7%
Dec 21, 2018 2.7% 2.7%
Nov 21, 2018 2.8% 2.8%
Oct 26, 2018 2.8% 2.9%
Sep 28, 2018 2.8% 2.7%
Aug 31, 2018 2.9% 3.0%
Jul 27, 2018 2.9% 2.9%
Apr 26, 2019 17:00 USD

Treasury Currency Report

Chỉ Số
Apr 26, 2019 17:00 USD

Revised UoM Consumer Sentiment

96.9 97.1
Chỉ Số
Lịch Sử
Trước Dự Báo Thực tế
Mar 29, 2019 97.8 97.8 98.4
Mar 01, 2019 95.5 95.8 93.8
Feb 01, 2019 90.7 90.8 91.2
Dec 21, 2018 97.5 97.6 98.3
Nov 21, 2018 98.3 98.4 97.5
Oct 26, 2018 99.0 98.9 98.6
Sep 28, 2018 100.8 100.5 100.1
Aug 31, 2018 95.3 95.5 96.2
Jul 27, 2018 97.1 97.1 97.9

Bộ lọc

Tiền Tệ

Tác Động Dự Kiến

Gọi lại cho tôi

Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với bạn

Chỉnh sưa số điện thoại di dộng

Yêu cầu của bạn đã được nhận

Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với bạn

Lỗi hệ thống. Hãy thử lại sau

Sách Forex cho người mới

Cuốn sách Forex dành cho người mới sẽ hướng dẫn bạn vượt qua thế giới giao dịch.

Những điều quan trọng nhất khi bắt đầu giao dịch
Nhập email của bạn và chúng tôi sẽ gửi lại bạn quyển sách hướng dẫn Forex miễn phí

Cảm ơn bạn!

Chúng tôi vừa gửi một thư kèm đường link đặc biệt đến email của bạn.
Hãy nhấn vào link này để xác nhận địa chỉ và nhận quyển hướng dẫn Forex cho người mới miễn phí.

Bạn đang sử dụng một phiên bản trình duyệt cũ hơn.

Hãy cập nhật lên phiên bản mới nhất hoặc thử một trình duyệt khác để có trải nghiệm giao dịch an toàn, thoải mái và hiệu quả hơn.

Safari Chrome Firefox Opera