Frequently asked questions

Làm thế nào để thay đổi Email sau khi đăng ký? Tài khoản E-mail dùng để đăng ký sẽ được sử dụng để đăng nhập vào phần Khu vực cá nhân FBS, vì thế không thể thay đổi được.

Tài khoản E-mail dùng để đăng ký sẽ được sử dụng để đăng nhập vào phần Khu vực cá nhân FBS, vì thế không thể thay đổi được.

List of questions

Callback

Manager will call your number

Correct number

Your request is accepted

Manager will call your number

Internal error. Please try again later

header

description

Safari Chrome Firefox Opera