Các câu hỏi thường gặp

Where can I check the status of my request?

After submitting a request, you can see it in your Personal area on the account page in the “Transaction history” section. You can also cancel your request there, if necessary. To do it, please, click on the red icon with a cross on the left from the transaction number.

Danh sách các câu hỏi

Gọi lại sau

Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với bạn

Chỉnh sưa số điện thoại di dộng

Yêu cầu của bạn đã được nhận

Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với bạn

Lỗi hệ thống. Hãy thử lại sau