Các câu hỏi thường gặp

Làm thê nào đê chuyển tiền giữa các tài khoản?

Bạn có thể chuyển tiền giữa các tài khoản của bạn trong khu vực cá nhân. Xin vui lòng bấm vào "Các giao dịch tài chính " và chọn "Chuyển nội bộ"

Danh sách các câu hỏi

Gọi lại sau

Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với bạn

Chỉnh sưa số điện thoại di dộng

Yêu cầu của bạn đã được nhận

Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với bạn

Lỗi hệ thống. Hãy thử lại sau