Frequently asked questions

Làm thể nào tôi có thể ký quỹ giao dịch và rút tiền?

Bạn có thể nạp tiền cho tài khoản của bạn trong Khu vực cá nhân, phần "Hoạt động tài chính" của bạn, chọn bất kỳ của hệ thống thanh toán có sẵn. Rút tiền từ tài khoản giao dịch có thể được thực hiện trong Khu vực cá nhân của bạn thông qua hệ thống thanh toán tương tự đã được sử dụng để ký quỹ.

List of questions

Callback

Manager will call your number

Correct number

Your request is accepted

Manager will call your number

Internal error. Please try again later

header

description

Safari Chrome Firefox Opera