Các câu hỏi thường gặp

How can I view the complete account history?

• Choose “Account history” tab at the bottom of the terminal • Right-click in the terminal window and choose “All history” You can also request your account history for any particular period.

Danh sách các câu hỏi

Gọi lại sau

Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với bạn

Chỉnh sưa số điện thoại di dộng

Yêu cầu của bạn đã được nhận

Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với bạn

Lỗi hệ thống. Hãy thử lại sau