Các câu hỏi thường gặp

Can I use Trailing Stop when trading at FBS?

Yes, you can. To set Trailing Stop, right-click on the order in the “Trade” area below the chart, choose "Trailing Stop" in the contextual menu and then set the necessary level in pips.

Danh sách các câu hỏi

Gọi lại sau

Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với bạn

Chỉnh sưa số điện thoại di dộng

Yêu cầu của bạn đã được nhận

Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với bạn

Lỗi hệ thống. Hãy thử lại sau