Các câu hỏi thường gặp

What can I do to see both prices (Bid and Ask) on the chart?

Choose “Charts” --> “Properties” in the program menu or press F8 key on your keyboard. In the opened window choose tab “Common” and put a check for “Show Ask line” option. Then click OK.

Danh sách các câu hỏi

Gọi lại sau

Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với bạn

Chỉnh sưa số điện thoại di dộng

Yêu cầu của bạn đã được nhận

Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với bạn

Lỗi hệ thống. Hãy thử lại sau