Các câu hỏi thường gặp

What happens if an account is not used for a long time?

If a real account is not used for trading for three months in a row, it will be automatically sent to archive. However, you can always restore the account in your Personal area. All funds will be preserved on it.

Danh sách các câu hỏi

Gọi lại sau

Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với bạn

Chỉnh sưa số điện thoại di dộng

Yêu cầu của bạn đã được nhận

Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với bạn

Lỗi hệ thống. Hãy thử lại sau